Onderstaand de motie die wij hebben ingediend tijdens het debat over de Voorjaarsbegroting 2019 aan het college van Haarlemmermeer over de wens van vele inwoners van Haarlemmermeer om een woning te kunnen huren of kopen in de eigen gemeente:

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 27 juni 2019.

Constaterende dat:

       De woningnood in Haarlemmermeer structureel ernstig hoog is;

       Deze woningnood het hoogst is bij ouderen en starters;

       Er in Haarlemmermeer de komende jaren veel nieuwe woningen gebouwd gaan worden;

       Het college nevenstaande belofte heeft opgenomen in het coalitieakkoord: ‘Teneinde Haarlemmermeerders meer kans te geven op de woningmarkt, benut het college de mogelijkheden maximaal om hen voorrang te geven bij de woonruimteverdeling!

Overwegende dat:

       Vele nieuwe woningen worden ingeloot door bewoners van buiten Haarlemmermeer;

       De gemeente de mogelijkheid heeft om 25% van het sociale woningaanbod aan te bieden aan inwoners van Haarlemmermeer;

       De gemeente op de koopmarkt er voor kan zorgen, dat door bij de gunning van projecten niet alleen te kijken naar prijs, kwaliteit en duurzaamheid, maar ook naar de bereidwilligheid van de ontwikkelaar om eerst en vooral lokaal te adverteren over het nieuwbouwproject en  zo de lokale inwoners eerst de mogelijkheid te geven om zich in te schrijven voor dit project;

       Het verruimen van de starterslening en deze ook duidelijk te communiceren richting de doelgroep zodat starters de mogelijkheid krijgen een eigen woning binnen de eigen gemeentegrenzen te kopen;

       Door goed in kaart te brengen wat de woonbehoeftes zijn van de inwoners van Haarlemmermeer, de mogelijkheid bestaat om ook daadwerkelijk te bouwen naar de behoeften van deze inwoners;

       Vele andere gemeenten ook alle mogelijkheden in kaart brengen en benutten om zo veel mogelijk aan de woonwensen van de eigen inwoners te voldoen;

Draagt het college op:

       Alle mogelijkheden te onderzoeken om er voor te zorgen dat nieuw gebouwde sociale huurwoningen en koopwoningen vooral toekomen aan inwoners in Haarlemmermeer;

       Bij sociale huurwoningen het 25% potentieel om woningen aan te bieden aan inwoners van Haarlemmermeer zo optimaal mogelijk te benutten;

       Bij gunning van bouwprojecten van koopwoningen aan ontwikkelaars een criterium toe te voegen, te weten de bereidwilligheid van de ontwikkelaar om eerst en vooral lokaal te adverteren over het nieuwbouwproject;

       De starterslening te verruimen en duidelijk onder de aandacht te brengen bij startende Haarlemmermeerders;

       De woningbehoeften van onze inwoners duidelijk in kaart te hebben zodat daadwerkelijk gebouwd kan worden naar de behoefte van deze inwoners;

       De gedane belofte in het coalitieakkoord handen en voeten te geven en aan te geven welke maatregelen zij gaan nemen om Haarlemmermeerders maximaal voorrang te verlenen bij de woonruimteverdeling;

       Hiervan de raad uiterlijk voor de nieuwe Woonvisie in september 2019 op de hoogte te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens GEZOND Haarlemmermeer,

Kasper Sulmann

Middels deze motie willen wij het college houden aan de eigen belofte om Haarlemmermeerders maximaal voorrang te geven bij de woonruimteverdeling. Tijdens het debat gaf het college aan rekening te houden met onze wensen waarop wij de motie hebben ingetrokken. Het college komt in september met de nieuwe Woonvisie, wij kijken uit naar deze Woonvisie en zijn benieuwd of het college de eigen belofte om Haarlemmermeerders maximaal voorrang te geven bij de woonruimteverdeling ook echt nakomt! We houden u op de hoogte!

Deel dit bericht