Onze Standpunten

 • Wij vinden dat de gemeentelijke schuld, die op dit moment aanzienlijk is met 500 miljoen euro, stapsgewijs omlaag moet worden gebracht. Hierdoor verlaag je de rentelasten en kunnen deze vrijgekomen gelden ingezet worden waar het echt nodig is.
 • Er zijn situaties dat de gemeente geld moet lenen, echter mag dit alleen voor belangrijke projecten die breed gedragen worden door de bewoners. Tevens moet eerst gekeken worden of dit geld niet ‘gevonden’ kan worden binnen de bestaande financiële huishouding.

Lees verder

 • Stem woningbouw af op de daadwerkelijke behoefte die er is. De bevolkingssamenstelling verandert, de vraag naar kleinere en betaalbare huizen wordt steeds groter. De focus bij woningbouw moeten liggen op sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen.
 • Wij staan positief tegenover startersleningen om starters te ondersteunen in hun woonwens. De gemeente moet startersleningen toegankelijker maken voor de Haarlemmermeerder.
 • Daarbij vinden wij dat sociale huurwoningen bij voorkeur moeten worden toegewezen aan de bewoners van de verschillende kernen zelf. Samen met de startersleningen voor koopwoningen dragen deze woningen dan bij aan de woonwens van de inwoners van Haarlemmermeer!
 • Ook zijn wij groot voorstander van energieneutraal, circulair en duurzaam bouwen.

Lees verder

 • Meedenken, meepraten en meebeslissen (en ook meedoen!!). Participeren is niet alleen informeren. Geef in het begin van het participatieproject duidelijk aan wat de bewoner kan verwachten. Hou hen op de hoogte van de ontwikkelingen en leg uit waarom bepaalde besluiten zijn genomen. Geef dus terugkoppeling aan degene die participeert. Hierbij is het van groot belang daadwerkelijk te luisteren naar de bewoners. Ben transparant en zie participatie niet alleen als afvink oefening!
 • De gemeente moet haar inwoners op een juiste en duidelijke manier op de hoogte brengen van grote veranderingen in de gemeente. Geen vervelende verrassingen meer zoals de 380 kV elektriciteits palen die als rood-witte kerstbomen het uitzicht bepalen!

Lees verder

 • Klimaatverandering is ontegenzeggelijk een groot probleem. Wij vinden dat Haarlemmermeer zich ten doel moet stellen om zo snel mogelijk de meest klimaatneutrale gemeente van Nederland te willen zijn. Haarlemmermeer klimaatneutraal in 2030!
 • Initiatieven als aardgasloos en circulair bouwen steunen wij ten zeerste. Daarnaast steunen wij alle initiatieven om te streven naar een volledig energieneutrale, circulaire en duurzame gemeente.
 • Bij woningbouw dient er afdoende openbaar groen gerealiseerd te worden. Als ‘stenen’ en ‘groen’ samengaan komt dit de leefbaarheid van de wijk ten goede.
 • Biodiversiteit is een steeds groter wordend probleem. Er bestaan hier goede en effectieve oplossingen voor zoals ‘levende tuinen’ en ‘eetbare parken’ ook staan wij positief tegen ‘keverbanken’ en bloemblokken’ langs akkers. Uit onderzoek blijkt dat deze initiatieven leiden tot 30% meer bloemen, insecten en vogels.
 • Wat betreft veiligheid zijn wij voorstander van betere zichtbaarheid van de politie in de wijken. Iedereen zou de wijkagent moeten kennen!
 • Ook vinden wij dat handhaving effectiever en intensiever kan. Maak een Ergernis Top 10 en zorg er dan voor dat handhaving wordt geïntensiveerd op basis van deze Top 10.

Lees verder

 • Schiphol is belangrijk voor de werkgelegenheid van de gehele Haarlemmermeer. Echter de continue groei van Schiphol de afgelopen jaren heeft gezorgd voor een ongezonde leefomgeving. Op korte termijn vinden wij dat de onderzoeksresultaten van het effect van ultrafijnstof op de gezondheid van de bewoners afgewacht moet worden. Deze resultaten zijn beschikbaar in 2021, tot die tijd geen verdere groei van Schiphol.
 • Een structurele en duurzame oplossing voor Schiphol is niet elk jaar een beetje groeien. De toekomstgerichte oplossing ligt in ‘Schiphol in zee’! Schiphol in Haarlemmermeer kan dan een stuk kleiner worden en vooral vrachtvluchten afhandelen. 2 of 3 landingsbanen kunnen dan plaats maken voor woningbouw zodat ook dit probleem wordt opgelost. Verder moet er geïnvesteerd worden in betere hogesnelheidstreinen om er voor te zorgen dat de trein een daadwerkelijk alternatief wordt voor de korte vluchten.
 • Wij realiseren ons dat veel beleid omtrent Schiphol bepaald wordt in Den Haag, echter vinden wij dat de gemeente Haarlemmermeer moet opkomen voor de belangen van haar bewoners en zich in moet zetten voor een duurzame oplossing voor Schiphol. De gemeente Haarlemmermeer dient in elk overleg over Schiphol de belangen van de inwoners van de Haarlemmermeer te verdedigen waarbij de gezondheid van deze inwoners centraal staat. Dit kan de gemeente onder andere doen door op de juiste plaats en tijd te lobbyen.

Lees verder

 • GEZOND Haarlemmermeer staat voor een GEZONDE gemeente waar sport een belangrijke positie inneemt. Sport zorgt voor ontspanning en een gezonder leven. Wij vinden het belangrijk dat sportverenigingen blijvend door de gemeente ondersteund worden.
 • Hierbij moeten kinderen extra gesteund worden. Wij zijn dan ook groot voorstander van JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). JOGG stelt gezond eten en bewegen voor kinderen en jongeren centraal. Dit steunen wij natuurlijk volledig en zijn dan ook voorstander van verlenging van de samenwerking tussen Haarlemmermeer en JOGG.
 • Bij GEZOND Leven hoort GEZOND eten. Wij zijn dan ook voorstander van ‘schoolfruit’ en betere voorlichting op scholen over gezonde voedingen de gevaren van suiker, zout en transvetten.
 • Het Rijk bepaalt veel aspecten omtrent onze voeding, maar wij vinden dat de gemeente een bepaalde visie over voeding dient te onderschrijven en uit te dragen in allerlei overlegstructuren met het Rijk:
 1. Groente en fruit in een lager btw-tarief
 2. Ongezonde producten (hoog suiker, zout en/of transvet gehalte) naar een hoger btw-tarief
 3. Invoeren ‘suikertaks’
 4. Invoeren stoplichtsysteem op producten, de consument kan dan direct zien hoeveel suiker, zout en transvetten er in een product zitten

Lees verder

 • Kleine kernen kunnen helaas niet hetzelfde voorzieningenniveau hebben als de grotere kernen. Echter vinden wij dat de gemeente alles in het werk moet stellen om de belangrijkste voorzieningen voor inwoners zo goed mogelijk te faciliteren met servicepunten, juist openbaar vervoer etc.
 • De gemeente dient alle mogelijkheden te onderzoeken voor woningbouw in kleine kernen waar vanwege Schiphol niet gebouwd mocht worden. Het nieuwe Luchthavenindelingbesluit (LIB) geeft hier ruimte voor. Dit komt de leefbaarheid van deze kernen ten goede en gaat leegstand en verval tegen. Belangrijk hierbij is om er voor te zorgen dat de nieuwe woningen ook bij voorkeur verkocht en verhuurd worden aan de inwoners van deze kernen zelf.

Lees verder

 • Sugar City: Dit grote project in Halfweg zou naar onze mening kunnen leiden tot overlast voor inwoners (o.a. parkeeroverlast) en verschraling van de lokale middenstand in Halfweg en Zwanenburg en zelfs in Haarlem. Het besluit over Sugar City is reeds genomen, echter zijn wij van mening dat dit besluit heroverwogen zou moeten worden, juist vanwege de mogelijke overlast. Daarbij zou dit terrein uitermate geschikt kunnen zijn voor woningbouw.
 • Park21: Tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep moet een nieuw recreatiegebied verrijzen: Park21. Haarlemmermeer heeft een aantal recreatiegebieden verdeeld over de gemeente en krijgt er met Spaarnwoude vanaf 1 januari nog een groot gebied bij. Wij vinden dat er voldoende grote recreatiegebieden aanwezig zijn in Haarlemmermeer. Een nieuw groot recreatiegebied kost namelijk veel geld voor aanleg en onderhoud. Polder mag wat ons betreft ook polder blijven; de Haarlemmermeerpolder! Wel zijn wij voorstander van ‘Groen om de hoek’, kleinschaligere recreatiegebieden afgestemd met de bewoners zonder grote financiële risico’s.
 • Kunstwerk Ida: In toekomstig Park21 moet kunstwerk Ida komen. Maar dit is nu precies een project dat niet breed gedragen wordt door de burgers en dat veel geld kost. Wij zijn dan ook tegen kunstwerk Ida dat €750.000,- moet kosten! Hier kunnen ook goedkopere alternatieven volstaan. Deze plek kan bijvoorbeeld jaarlijks ‘gegund’ worden aan een lokale kunstenaar die hier een eigen kunstwerk mag plaatsen en op die manier reclame voor zichzelf kan maken. Deze kunstenaar zal het kunstwerk ook zelf moeten onderhouden. Op deze manier kost het kunstwerk de gemeente geen geld en wordt een lokale kunstenaar geholpen!

Lees verder

 • Ouderen willen en moeten vaak langer thuis wonen. Van groot belang is dan dat zij dit op een gezonde en sociale manier kunnen doen.
 • Wij zijn dan ook groot voorstander van een gezonde leefsituatie van ouderen. Valpreventiecursussen kunnen hier bijvoorbeeld goed aan bijdragen.
 • Ook zijn wij voorstander van een intensivering van thuishulp. De thuishulp zou niet alleen zorgtaken moeten uitvoeren maar ook sociale taken als het voorkomen en signaleren van eenzaamheid. Daarbij moet de gemeente ouderen helpen hun woning aan te passen aan de specifieke wensen die zij hebben.
 • Bij woningbouw moet er rekening worden gehouden met de specifieke woonwensen van ouderen zoals aanpassingen aan de woning, de locatie en gemeenschappelijke voorzieningen.

Lees verder

 • De gemeente moet een leidende rol innemen bij het tegengaan van verschraling en leegstand van winkelcentra. De gemeente moet dit probleem serieus nemen en proactief het gesprek aangaan met eigenaren en huurders van winkelpanden. Een GEZOND winkelcentrum is zeer belangrijk voor de leefbaarheid van een wijk of dorp!
 • Wij zijn een groot voorstander van verlaging van de regeldruk. Meer online en het versimpelen en verkorten van veel gemeentelijke processen is belangrijk. De gemeente dient hierbij speciale aandacht te besteden aan startende ondernemers. Ondernemers moeten kunnen ondernemen!

Lees verder

0
Fractieleden
0
GEZONDE partijpunten
0
Vrijwilligers

Samen naar een gezonde gemeente

GEZOND Haarlemmermeer is een lokale politieke partij in de gemeente Haarlemmermeer. Ons partijprogramma bestaat uit lokale standpunten, zonder landelijke politieke inmenging of agenda.

Doe mee!
GEZOND Haarlemmermeer
Recente berichten