Onze Standpunten

 • Wij vinden dat de gemeentelijke schuld, die op dit moment aanzienlijk is met 650 miljoen euro, stapsgewijs omlaag moet worden gebracht. Hierdoor verlaag je de rentelasten en kunnen deze vrijgekomen gelden ingezet worden waar het echt nodig is.
 • Er zijn situaties dat de gemeente geld moet lenen, echter mag dit alleen voor belangrijke projecten die breed gedragen worden door de bewoners. Tevens moet er eerst gekeken worden of dit geld niet ‘gevonden’ kan worden binnen de bestaande financiële huishouding.
 • Haarlemmermeer moet terughoudend zijn in grote en dure projecten met weinig draagvlak. GEZOND Haarlemmermeer heeft meermaals gepleit en ook meerdere moties ingediend tegen kunstwerk IDA wat uiteindelijk ook niet doorgaat. GEZOND Haarlemmermeer blijft strijden tegen dit soort grote en geldverslindende prestigeprojecten!

Lees verder

 • Bouwen naar behoefte, focus op sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen.
 • Bevorder de doorstroming door het bouwen van specifieke appartementen voor ouderen.
 • Ondersteun starters in hun woonwens, bouw specifieke starterswoningen en maak de starterslening toegankelijker
 • Opkoopbescherming en Zelfbewoningsplicht zijn maatregelen die wij aangedragen hebben ter bescherming tegen beleggers op de woningmarkt. Woningen zijn om in te wonen, niet om in te beleggen.
 • Leraren, zorgmedewerkers en politieagenten die in Haarlemmermeer werken krijgen voorrang bij sociale huurwoningen.
 • Woningbouw is natuurlijk energieneutraal, circulair en duurzaam.

Lees verder

 • Meedenken, meepraten en meebeslissen (en ook meedoen!!). Participeren is niet alleen informeren! Participatie is een belangrijk punt voor de gemeente. Echter is er een verschil tussen benoemen en ook daadwerkelijk doen! Wees transparant en geef duidelijk vooraf aan waar bewoners over mogen meepraten en vooral ook waarover niet. Het is van groot belang daadwerkelijk te luisteren naar de bewoners. Om vervolgens tijdens het gehele traject op een heldere en duidelijke wijze te blijven communiceren. Hou hen op de hoogte van de ontwikkelingen en leg uit waarom bepaalde besluiten zijn genomen. Geef dus terugkoppeling aan degene die participeert. Ben transparant en zie participatie niet als afvinkoefening.
 • De gemeente moet haar inwoners op een juiste en duidelijke manier op de hoogte brengen van grote veranderingen in de gemeente. Wij zien nu vaak gebrekkige informatie gelardeerd met juridische taal. Vaak worden plannen gepresenteerd, die bij de uitwerking toch anders zijn. In de kleine letters staat dan iets wat burgers niet hadden kunnen weten, doordat de tekst onleesbaar is voor de gewone burger.

Lees verder

 • Klimaatverandering is ontegenzeggelijk een groot probleem. Wij vinden dat Haarlemmermeer zich ten doel moet stellen om zo snel mogelijk de meest klimaatneutrale gemeente van Nederland te willen zijn. Haarlemmermeer klimaatneutraal in 2030!
 • Geen nieuwe datacenters in Haarlemmermeer. Op dit moment is er al een probleem met de stroomcapaciteit en zelfs toekomstige woningbouw staat hierdoor onder druk. Datacenters leveren de gemeente of de inwoners geen voordelen op, maar wel grote nadelen. Wij kunnen niet van onze inwoners medewerking aan de energietransitie verlangen en deze transitie teniet doen met het faciliteren van datacenters. Geen nieuwe datacenters dus in Haarlemmermeer!
 • Bij woningbouw dient er afdoende openbaar groen gerealiseerd te worden. Als ‘stenen’ en ‘groen’ samengaan komt dit de leefbaarheid van de wijk ten goede.
 • Meer groen om de hoek voor recreatie en het verhogen van biodiversiteit.
 • Wat betreft veiligheid zijn wij voorstander van betere zichtbaarheid van de politie in de wijken. Iedereen zou de wijkagent moeten kennen!
 • Ook vinden wij dat handhaving effectiever en intensiever kan. Maak een Ergernis Top 10 en zorg er dan voor dat handhaving wordt geïntensiveerd op basis van deze Top 10.

Lees verder

 • Wij onderkennen het belang van Schiphol voor de regio. Het schept werkgelegenheid in zowel onze gemeente als de gemeenten direct om ons heen, alsook in de rest van Nederland. Het kan echter niet zo zijn dat dit belang groter is dan het welzijn van onze inwoners. Gezondheid van mensen gaat altijd boven het economisch belang!
 • Wij zijn sceptisch over de mogelijkheid dat meer vluchten mogelijk zijn met minder overlast. Schiphol moet gehouden worden aan maximaal 500.000 vluchten per jaar. Maar voordat Schiphol weer op het oude aantal vluchten kan opereren zal de overlast van geluid en fijnstof aantoonbaar verminderd moeten zijn.
 • Een structurele en duurzame oplossing voor Schiphol is niet elk jaar een beetje groeien. De toekomstgerichte oplossing ligt in ‘Schiphol in zee’! Schiphol in Haarlemmermeer kan dan een stuk kleiner worden en vooral vrachtvluchten afhandelen. 2 of 3 landingsbanen kunnen dan plaats maken voor woningbouw zodat ook dit probleem wordt opgelost. Verder moet er geïnvesteerd worden in betere hogesnelheidstreinen om er voor te zorgen dat de trein een daadwerkelijk alternatief wordt voor de korte vluchten.
 • Wij realiseren ons dat veel beleid omtrent Schiphol bepaald wordt in Den Haag, echter vinden wij dat de gemeente Haarlemmermeer moet opkomen voor de belangen van haar bewoners en zich in moet zetten voor een duurzame oplossing voor Schiphol. De gemeente Haarlemmermeer dient in elk overleg over Schiphol de belangen van de inwoners van de Haarlemmermeer te verdedigen waarbij de gezondheid van deze inwoners centraal staat. Dit kan de gemeente onder andere doen door op de juiste plaats en tijd te lobbyen.

Lees verder

 • GEZOND Haarlemmermeer staat voor een GEZONDE gemeente waar sport een belangrijke positie inneemt. Sport zorgt voor ontspanning en een gezonder leven. Wij vinden het belangrijk dat sportverenigingen blijvend door de gemeente ondersteund worden.
 • Hierbij moeten kinderen extra gesteund worden. Wij zijn dan ook groot voorstander van JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). JOGG stelt gezond eten en bewegen voor kinderen en jongeren centraal. Dit steunen wij natuurlijk volledig en zijn dan ook voorstander van verlenging van de samenwerking tussen Haarlemmermeer en JOGG.
 • Bij GEZOND Leven hoort GEZOND eten. Wij zijn dan ook voorstander van ‘schoolfruit’ en betere voorlichting op scholen over gezonde voedingen de gevaren van suiker, zout en transvetten.
 • Het Rijk bepaalt veel aspecten omtrent onze voeding, maar wij vinden dat de gemeente een bepaalde visie over voeding dient te onderschrijven en uit te dragen in allerlei overlegstructuren met het Rijk:
 1. Groente en fruit in een lager btw-tarief
 2. Ongezonde producten (hoog suiker, zout en/of transvet gehalte) naar een hoger btw-tarief
 3. Invoeren ‘suikertaks’
 4. Invoeren stoplichtsysteem op producten, de consument kan dan direct zien hoeveel suiker, zout en transvetten er in een product zitten

Lees verder

 • Kleine kernen kunnen helaas niet hetzelfde voorzieningenniveau hebben als de grotere kernen. Echter vinden wij dat de gemeente alles in het werk moet stellen om de belangrijkste voorzieningen voor inwoners zo goed mogelijk te faciliteren met servicepunten, juist openbaar vervoer etc.
 • De gemeente dient alle mogelijkheden te onderzoeken voor woningbouw in kleine kernen waar vanwege Schiphol niet gebouwd mocht worden. Het nieuwe Luchthavenindelingbesluit (LIB) geeft hier ruimte voor. Dit komt de leefbaarheid van deze kernen ten goede en gaat leegstand en verval tegen. Belangrijk hierbij is om er voor te zorgen dat de nieuwe woningen ook bij voorkeur verkocht en verhuurd worden aan de inwoners van deze kernen zelf.

Lees verder

 • Park21: Tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep komt een nieuw recreatiegebied: Park21. Echter is het niet alleen groen wat aangelegd wordt in Park21, ook zijn er allerlei Leisure mogelijkheden zoals Hotels, Amusementsparken en Evenemententerreinen. Park21 moet aangelegd worden zoals de naam ook aangeeft, een park met recreatiemogelijkheden voor onze inwoners. Dus geen hotel of vakantiepark. Ook zijn wij voorstander van ‘Groen om de hoek’, kleinschaligere recreatiegebieden afgestemd met de bewoners zonder grote financiële risico’s.
 • Holland World: In 2018 waren wij al sceptisch over dit megalomane Amusementspark en door meermaals aandacht te vragen voor dit geldverslindende project is er uiteindelijk een streep doorgezet. Echter wel ten koste van een afschrijving van 2,5 miljoen euro, maar nog hogere kosten blijft Haarlemmermeer dan toch wel bespaard.
 • Kunstwerk IDA: Om fiasco’s als de Calatravabruggen en het Honkbalstadion te voorkomen hebben wij de afgelopen jaren meermaals aandacht gevraagd voor kunstwerk IDA en is het ons gelukt dat dit bijna 1 miljoen euro kostend kunstwerk niet geplaatst wordt.

Lees verder

 • Ouderen willen en moeten vaak langer thuis wonen. Van groot belang is dan dat zij dit op een gezonde en sociale manier kunnen doen.
 • Wij zijn dan ook groot voorstander van een gezonde leefsituatie van ouderen. Valpreventiecursussen kunnen hier bijvoorbeeld goed aan bijdragen.
 • Ook zijn wij voorstander van een intensivering van thuishulp. De thuishulp zou niet alleen zorgtaken moeten uitvoeren maar ook sociale taken als het voorkomen en signaleren van eenzaamheid. Daarbij moet de gemeente ouderen helpen hun woning aan te passen aan de specifieke wensen die zij hebben.
 • Bij woningbouw moet er rekening worden gehouden met de specifieke woonwensen van ouderen zoals aanpassingen aan de woning, de locatie en gemeenschappelijke voorzieningen.

Lees verder

 • De gemeente moet een leidende rol innemen bij het tegengaan van verschraling en leegstand van winkelcentra. De gemeente moet dit probleem serieus nemen en proactief het gesprek aangaan met eigenaren en huurders van winkelpanden. Een GEZOND winkelcentrum is zeer belangrijk voor de leefbaarheid van een wijk of dorp!
 • Wij zijn een groot voorstander van verlaging van de regeldruk. Meer online en het versimpelen en verkorten van veel gemeentelijke processen is belangrijk. De gemeente dient hierbij speciale aandacht te besteden aan startende ondernemers. Ondernemers moeten kunnen ondernemen!

Lees verder

0
Fractieleden
0
GEZONDE partijpunten
0
Vrijwilligers

Minder politiek, meer GEZOND verstand!

GEZOND Haarlemmermeer is een lokale politieke partij in de gemeente Haarlemmermeer. Ons partijprogramma bestaat uit lokale standpunten, zonder landelijke politieke inmenging of agenda.

GEZOND Haarlemmermeer
Recente berichten