GEZONDE Omgeving

Klimaat

Klimaatverandering is ontegenzeggelijk een groot probleem. Wij vinden dat Haarlemmermeer zich ten doel moet stellen om zo snel mogelijk de meest klimaatneutrale gemeente van Nederland te willen zijn. Haarlemmermeer klimaatneutraal in 2030!

Initiatieven als aardgasloos en circulair bouwen steunen wij ten zeerste. Daarnaast steunen wij alle initiatieven om te streven naar een volledig energieneutrale, circulaire en duurzame gemeente.

Wij zien de noodzaak van de energietransitie en zonneparken zien wij als een goede (tussen) oplossing. De groene stroom van zonneparken moet wel ten goede komen aan onze inwoners en niet gebruikt worden voor datacenters. Het aansluiten van zonneparken op het netwerk is een probleem, het aanleggen van zonneparken moet pas mogelijk zijn, als de aansluiting geregeld en geborgd is.

Windpark Haarlemmermeer-Zuid is helaas geen zoekgebied voor windmolens op dit moment. Wij zijn van mening dat deze plek wel geschikt is voor windenergie en steunen een volgend besluit voor een zoekgebied voor windenergie in Haarlemmermeer-Zuid dan ook van harte! Deze groene stroom moet dan wel ten gunste komen van onze inwoners en niet gebruikt worden voor datacenters.

Geen nieuwe datacenters in Haarlemmermeer. Op dit moment is er al een probleem met de stroomcapaciteit en zelfs toekomstige woningbouw staat hierdoor onder druk. Datacenters leveren de gemeente of de inwoners geen voordelen op, maar wel grote nadelen. Wij kunnen niet van onze inwoners medewerking aan de energietransitie verlangen en deze transitie teniet doen met het faciliteren van datacenters. Geen nieuwe datacenters dus in Haarlemmermeer!

De gemeente moet inwoners financieel ondersteunen om hun eigen woning duurzaam te maken. De doelstelling voor Haarlemmermeer moet zijn: Klimaatneutraal in 2030. Om dit te bereiken dienen de bewoners hierin ook hun steentje bij te dragen. Dit is voor veel mensen een hoge investering. Door hulp vanuit de gemeente kunnen we de doelstelling halen. Hierbij zullen wel duidelijke richtlijnen moeten gelden. De hoogte van de bijdrage zal afhankelijk moeten zijn van de financiële draagkracht. Ook zullen er richtlijnen moeten komen welke maatregelen specifiek door de gemeente worden ondersteund waarbij de maatregelen zo veel mogelijk met de wijk of straat gezamenlijk genomen moeten worden. Ook zullen er afspraken gemaakt moeten worden bij waardevermeerdering van het huis, deze kan niet volledig bij de huiseigenaar liggen als deze eigenaar een bijdrage heeft gekregen van de gemeente.

Bij aanbestedingscriteria moet groene ambitie leidend zijn. Als namelijk laagste prijs leidend is dan zullen aannemers offertes uitbrengen zonder duurzame voorstellen.

Stimuleer verduurzaming door het introduceren van financiële prikkels als cofinanciering en korting op lokale belastingen.

Stel bij langjarige ruimtelijke planning groen centraal. Plan eerst het groen en daarna pas de stedelijke ontwikkeling. Zo dient bij woningbouw afdoende openbaar groen gerealiseerd te worden. Dit komt de leefbaarheid van de wijk ten goede. ‘Stenen’ moeten samengaan met ‘groen’. Woningen bouwen ten koste van groen kan niet, er moet juist meer groen aangelegd worden in Haarlemmermeer. Daarbij moet groen ook daadwerkelijk iets toevoegen aan recreatie van inwoners en het verhogen van de biodiversiteit in Haarlemmermeer.

Verder zijn wij voorstander van initiatieven als ‘levende tuinen’ en ‘voedselbossen’. Deze bevorderen participatie van burgers en bodem- en biodiversiteit.

Ook zijn wij voorstander van ‘keverbanken’ en ‘bloemblokken’ langs akkers. Het blijkt namelijk dat dit leidt tot 30% meer bloemen, insecten en vogels!

Afval inzamelen begint met scheiden bij de bron. Met bronscheiding creëer je bewustwording en je zorgt er voor dat de totale afvalproductie lager wordt. Dit draagt bij aan de omslag die we moeten maken, Van Afval Naar Grondstof. Daarbij zorgt bronscheiding voor ‘schonere’ afvalstromen wat recycling ten goede komt. Betalen voor restafval werkt afvaldumping in de hand. De oplossing voor afvalscheiding is het de inwoners zo makkelijk mogelijk maken. Wel zullen fabrikanten financiële prikkels moeten krijgen om materialen te gebruiken die goed te recyclen zijn. Bijvoorbeeld door belasting op verpakkingen te heffen die moeilijk te verwerken zijn tot grondstoffen.

Leefomgeving

Het gewijzigde maaibeleid leidt nog steeds tot discussies. Minder maaien is goed voor de biodiversiteit en voor de portemonnee van de gemeente. Echter wordt door bewoners veel geklaagd dat er te weinig gemaaid wordt. Waar veel klachten zijn moet meer gemaaid worden, maar op andere plekken zijn wij voorstander van minder maaien ten gunste van de natuur. Na het maaien is het belangrijk om het gras direct weg te halen. Nu blijft dit lang liggen tot ergernis van veel bewoners.

Haarlemmermeer heeft goede voorzieningen wat betreft recreatie voor haar inwoners zoals Haarlemmermeerse Bos, Toolenburgerplas, Spaarnwoude, Venneperhout, etc. De komende jaren komt er een recreatiegebied bij tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp; Park21. Wij zijn voorstander van een compacter en meer op de inwoner afgestemd Park21. Waarbij de focus moet liggen op groen, blauw en recreatie. Daarbij zijn wij voorstander van meer ‘Groen om de hoek’. Er wordt de komende jaren veel gebouwd in Haarlemmermeer, er komen dus meer stenen bij, maar er moet dan ook genoeg groen aangelegd worden voor recreatie van onze huidige en nieuwe inwoners en om de biodiversiteit in Haarlemmermeer te verhogen.

Op de plek van het toekomstige Park21 bestaat nu nog het karakteristieke polderlandschap typerend voor Haarlemmermeer. De gemeente Haarlemmermeer is altijd een polder geweest en wij vinden dat dit landschap deels behouden moet blijven.

Verder zijn wij groot tegenstander van het gebruiken van verontreinigde grond (afkomstig uit andere gemeenten) in Park21.

Wij zijn voorstander van het in standhouden van de Groene Buffer tussen Amsterdam en Haarlem. Dus groei van Amsterdam kan niet op grond van Haarlemmermeer. Dit betekent dat Haarlemmermeer zich moet blijven verzetten tegen de Amsterdamse annexatie van de Houtrakpolder.

Veiligheid en leefbaarheid

Wat betreft veiligheid zijn wij een groot voorstander van een betere zichtbaarheid van de politie in de wijken. Veel mensen voelen zich niet altijd veilig op straat. Iedereen zou de wijkagent moeten kennen!

De gemeente moet meer investeren in BOA’s omdat BOA’s een bewezen middel zijn om de samenleving veiliger te maken. BOA’s kunnen ook bij bepaalde politie activiteiten ondersteunen zodat de politie meer tijd heeft voor andere zaken.

Verder vinden wij dat handhaving effectiever, intensiever en meer in het belang van de burger kan. Onderzoek wat de grootste ergernissen zijn voor bewoners, maak een Ergernis Top 10 zoals we deze kennen uit het verkeer. Zorg er dan voor dat handhaving wordt geïntensiveerd gebaseerd op deze Ergernis Top 10! Wij zijn voorstander van het gebruik van cameratoezicht omdat dit een effectief bewezen middel is bij het vergroten van de veiligheid en het oplossen van misdrijven. Cameratoezicht kan alleen plaatsvinden bij bekende hotspots van overlast, criminaliteit en agressie. Uiteraard moet cameratoezicht voldoen aan alle wettelijke eisen omtrent privacy.

Als overlast bij afvalbrengparkjes blijvend is, dan mag deze locatie aangewezen worden als hotspot om zodoende via cameratoezicht de overlast te verminderen.

Als blijkt dat er grote behoefte is aan extra coffeeshops dan mogen deze er ook komen. Bij een coffeeshop kun je makkelijker toezicht houden en handhaven. De coffeeshop moet wel passen in de wijk of het dorp en mag niet tot overlast leiden.

De hondenbelasting kan blijven als deze gebruikt wordt voor bijvoorbeeld meer en betere losloopgebieden voor honden en afvalbakken. De hondenbelasting moet gebruikt worden waarvoor deze bedoeld is! Als dit niet het geval is dan mag de hondenbelasting afgeschaft worden.

Het aantal grote evenementen in Haarlemmermeer is prima zoals het is. Wel zouden er meer kleinschaligere en op de bewoners zelf gerichte evenementen kunnen komen.

De gemeente moet meer investeren in activiteiten voor onze jeugd. Alleen strenger straffen is niet genoeg, de gemeente moet de jeugd ook een alternatief bieden. De gemeente moet het probleem van overlastgevende jeugd dus op twee manieren aanpakken: Hardnekkige overlast van jeugd aanpakken door strenger op te treden, maar ook de pakkans vergroten én meer subsidies geven aan de vele organisaties die zich inzetten voor onze jeugd zodat speciaal voor deze doelgroep specifieke activiteiten kunnen worden ontwikkeld.

GEZOND Haarlemmermeer is groot voorstander van een algeheel landelijk vuurwerkverbod. Echter laat het Rijk deze beslissing over aan de gemeenten. Vanwege het milieu, geluidsoverlast, vernielingen in de openbare ruimte, extreme stress bij dieren en omdat legaal vuurwerk jaarlijks meer dan 80% van de 1.300 vuurwerkslachtoffers oplevert, vinden wij dat Haarlemmermeer een algeheel lokaal vuurwerkverbod moet instellen.

Infrastructuur

Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp is een reële optie nadat het Nationaal Groeifonds een grote bijdrage voor dit project heeft klaargezet. De Noord/Zuidlijn is een belangrijke toevoeging aan het OV rond Hoofddorp en Schiphol, maar bij grote projecten zijn kostenoverschrijdingen echter een veel voorkomend probleem. Deze kostenoverschrijdingen mogen niet afgewikkeld worden op Haarlemmermeer. Vooraf moeten hier goede afspraken over gemaakt worden en de partijen dienen zich hier aan te houden.

Parkeeroverlast is een steeds groter probleem, vooral het ‘Schiphol’-parkeren in de wijken. De gemeente dient dit probleem echt te erkennen en op te lossen. Dit kan onder andere door de aanleg van goed bereikbare P+R-plekken. Zo is de P+R bij station Halfweg-Zwanenburg een groot succes.

Parkeertarieven mogen hoger als dit geld ook daadwerkelijk wordt geïnvesteerd in efficiënter OV. Zo kun je bijvoorbeeld investeren in buslijnen naar plekken met een hoge parkeerdruk zoals het centrum van Hoofddorp, winkelcentra of treinstations.

De gemeente zal in fietspaden én in autowegen moeten investeren om de mobiliteit binnen de gemeente te waarborgen.

Terug naar Partijprogramma

Direct naar GEZONDE Financiën, GEZONDE Woningmarkt, GEZONDE Participatie, GEZOND Schiphol, GEZOND Leven, GEZONDE Kleine kernen, GEZONDE Projecten, GEZOND Ouder worden, GEZOND Ondernemen

GEZONDE Omgeving

Klimaat

Klimaatverandering is ontegenzeggelijk een groot probleem. Wij vinden dat Haarlemmermeer zich ten doel moet stellen om zo snel mogelijk de meest klimaatneutrale gemeente van Nederland te willen zijn. Haarlemmermeer klimaatneutraal in 2030!

Initiatieven als aardgasloos en circulair bouwen steunen wij ten zeerste. Daarnaast steunen wij alle initiatieven om te streven naar een volledig energieneutrale, circulaire en duurzame gemeente.

Wij zien de noodzaak van de energietransitie en zonneparken zien wij als een goede (tussen) oplossing. De groene stroom van zonneparken moet wel ten goede komen aan onze inwoners en niet gebruikt worden voor datacenters. Het aansluiten van zonneparken op het netwerk is een probleem, het aanleggen van zonneparken moet pas mogelijk zijn, als de aansluiting geregeld en geborgd is.

Windpark Haarlemmermeer-Zuid is helaas geen zoekgebied voor windmolens op dit moment. Wij zijn van mening dat deze plek wel geschikt is voor windenergie en steunen een volgend besluit voor een zoekgebied voor windenergie in Haarlemmermeer-Zuid dan ook van harte! Deze groene stroom moet dan wel ten gunste komen van onze inwoners en niet gebruikt worden voor datacenters.

Geen nieuwe datacenters in Haarlemmermeer. Op dit moment is er al een probleem met de stroomcapaciteit en zelfs toekomstige woningbouw staat hierdoor onder druk. Datacenters leveren de gemeente of de inwoners geen voordelen op, maar wel grote nadelen. Wij kunnen niet van onze inwoners medewerking aan de energietransitie verlangen en deze transitie teniet doen met het faciliteren van datacenters. Geen nieuwe datacenters dus in Haarlemmermeer!

De gemeente moet inwoners financieel ondersteunen om hun eigen woning duurzaam te maken. De doelstelling voor Haarlemmermeer moet zijn: Klimaatneutraal in 2030. Om dit te bereiken dienen de bewoners hierin ook hun steentje bij te dragen. Dit is voor veel mensen een hoge investering. Door hulp vanuit de gemeente kunnen we de doelstelling halen. Hierbij zullen wel duidelijke richtlijnen moeten gelden. De hoogte van de bijdrage zal afhankelijk moeten zijn van de financiële draagkracht. Ook zullen er richtlijnen moeten komen welke maatregelen specifiek door de gemeente worden ondersteund waarbij de maatregelen zo veel mogelijk met de wijk of straat gezamenlijk genomen moeten worden. Ook zullen er afspraken gemaakt moeten worden bij waardevermeerdering van het huis, deze kan niet volledig bij de huiseigenaar liggen als deze eigenaar een bijdrage heeft gekregen van de gemeente.

Bij aanbestedingscriteria moet groene ambitie leidend zijn. Als namelijk laagste prijs leidend is dan zullen aannemers offertes uitbrengen zonder duurzame voorstellen.

Stimuleer verduurzaming door het introduceren van financiële prikkels als cofinanciering en korting op lokale belastingen.

Stel bij langjarige ruimtelijke planning groen centraal. Plan eerst het groen en daarna pas de stedelijke ontwikkeling. Zo dient bij woningbouw afdoende openbaar groen gerealiseerd te worden. Dit komt de leefbaarheid van de wijk ten goede. ‘Stenen’ moeten samengaan met ‘groen’. Woningen bouwen ten koste van groen kan niet, er moet juist meer groen aangelegd worden in Haarlemmermeer. Daarbij moet groen ook daadwerkelijk iets toevoegen aan recreatie van inwoners en het verhogen van de biodiversiteit in Haarlemmermeer.

Verder zijn wij voorstander van initiatieven als ‘levende tuinen’ en ‘voedselbossen’. Deze bevorderen participatie van burgers en bodem- en biodiversiteit.

Ook zijn wij voorstander van ‘keverbanken’ en ‘bloemblokken’ langs akkers. Het blijkt namelijk dat dit leidt tot 30% meer bloemen, insecten en vogels!

Afval inzamelen begint met scheiden bij de bron. Met bronscheiding creëer je bewustwording en je zorgt er voor dat de totale afvalproductie lager wordt. Dit draagt bij aan de omslag die we moeten maken, Van Afval Naar Grondstof. Daarbij zorgt bronscheiding voor ‘schonere’ afvalstromen wat recycling ten goede komt. Betalen voor restafval werkt afvaldumping in de hand. De oplossing voor afvalscheiding is het de inwoners zo makkelijk mogelijk maken. Wel zullen fabrikanten financiële prikkels moeten krijgen om materialen te gebruiken die goed te recyclen zijn. Bijvoorbeeld door belasting op verpakkingen te heffen die moeilijk te verwerken zijn tot grondstoffen.

Leefomgeving

Het gewijzigde maaibeleid leidt nog steeds tot discussies. Minder maaien is goed voor de biodiversiteit en voor de portemonnee van de gemeente. Echter wordt door bewoners veel geklaagd dat er te weinig gemaaid wordt. Waar veel klachten zijn moet meer gemaaid worden, maar op andere plekken zijn wij voorstander van minder maaien ten gunste van de natuur. Na het maaien is het belangrijk om het gras direct weg te halen. Nu blijft dit lang liggen tot ergernis van veel bewoners.

Haarlemmermeer heeft goede voorzieningen wat betreft recreatie voor haar inwoners zoals Haarlemmermeerse Bos, Toolenburgerplas, Spaarnwoude, Venneperhout, etc. De komende jaren komt er een recreatiegebied bij tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp; Park21. Wij zijn voorstander van een compacter en meer op de inwoner afgestemd Park21. Waarbij de focus moet liggen op groen, blauw en recreatie. Daarbij zijn wij voorstander van meer ‘Groen om de hoek’. Er wordt de komende jaren veel gebouwd in Haarlemmermeer, er komen dus meer stenen bij, maar er moet dan ook genoeg groen aangelegd worden voor recreatie van onze huidige en nieuwe inwoners en om de biodiversiteit in Haarlemmermeer te verhogen.

Op de plek van het toekomstige Park21 bestaat nu nog het karakteristieke polderlandschap typerend voor Haarlemmermeer. De gemeente Haarlemmermeer is altijd een polder geweest en wij vinden dat dit landschap deels behouden moet blijven.

Verder zijn wij groot tegenstander van het gebruiken van verontreinigde grond (afkomstig uit andere gemeenten) in Park21.

Wij zijn voorstander van het in standhouden van de Groene Buffer tussen Amsterdam en Haarlem. Dus groei van Amsterdam kan niet op grond van Haarlemmermeer. Dit betekent dat Haarlemmermeer zich moet blijven verzetten tegen de Amsterdamse annexatie van de Houtrakpolder.

Veiligheid en leefbaarheid

Wat betreft veiligheid zijn wij een groot voorstander van een betere zichtbaarheid van de politie in de wijken. Veel mensen voelen zich niet altijd veilig op straat. Iedereen zou de wijkagent moeten kennen!

De gemeente moet meer investeren in BOA’s omdat BOA’s een bewezen middel zijn om de samenleving veiliger te maken. BOA’s kunnen ook bij bepaalde politie activiteiten ondersteunen zodat de politie meer tijd heeft voor andere zaken.

Verder vinden wij dat handhaving effectiever, intensiever en meer in het belang van de burger kan. Onderzoek wat de grootste ergernissen zijn voor bewoners, maak een Ergernis Top 10 zoals we deze kennen uit het verkeer. Zorg er dan voor dat handhaving wordt geïntensiveerd gebaseerd op deze Ergernis Top 10! Wij zijn voorstander van het gebruik van cameratoezicht omdat dit een effectief bewezen middel is bij het vergroten van de veiligheid en het oplossen van misdrijven. Cameratoezicht kan alleen plaatsvinden bij bekende hotspots van overlast, criminaliteit en agressie. Uiteraard moet cameratoezicht voldoen aan alle wettelijke eisen omtrent privacy.

Als overlast bij afvalbrengparkjes blijvend is, dan mag deze locatie aangewezen worden als hotspot om zodoende via cameratoezicht de overlast te verminderen.

Als blijkt dat er grote behoefte is aan extra coffeeshops dan mogen deze er ook komen. Bij een coffeeshop kun je makkelijker toezicht houden en handhaven. De coffeeshop moet wel passen in de wijk of het dorp en mag niet tot overlast leiden.

De hondenbelasting kan blijven als deze gebruikt wordt voor bijvoorbeeld meer en betere losloopgebieden voor honden en afvalbakken. De hondenbelasting moet gebruikt worden waarvoor deze bedoeld is! Als dit niet het geval is dan mag de hondenbelasting afgeschaft worden.

Het aantal grote evenementen in Haarlemmermeer is prima zoals het is. Wel zouden er meer kleinschaligere en op de bewoners zelf gerichte evenementen kunnen komen.

De gemeente moet meer investeren in activiteiten voor onze jeugd. Alleen strenger straffen is niet genoeg, de gemeente moet de jeugd ook een alternatief bieden. De gemeente moet het probleem van overlastgevende jeugd dus op twee manieren aanpakken: Hardnekkige overlast van jeugd aanpakken door strenger op te treden, maar ook de pakkans vergroten én meer subsidies geven aan de vele organisaties die zich inzetten voor onze jeugd zodat speciaal voor deze doelgroep specifieke activiteiten kunnen worden ontwikkeld.

GEZOND Haarlemmermeer is groot voorstander van een algeheel landelijk vuurwerkverbod. Echter laat het Rijk deze beslissing over aan de gemeenten. Vanwege het milieu, geluidsoverlast, vernielingen in de openbare ruimte, extreme stress bij dieren en omdat legaal vuurwerk jaarlijks meer dan 80% van de 1.300 vuurwerkslachtoffers oplevert, vinden wij dat Haarlemmermeer een algeheel lokaal vuurwerkverbod moet instellen.

Infrastructuur

Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp is een reële optie nadat het Nationaal Groeifonds een grote bijdrage voor dit project heeft klaargezet. De Noord/Zuidlijn is een belangrijke toevoeging aan het OV rond Hoofddorp en Schiphol, maar bij grote projecten zijn kostenoverschrijdingen echter een veel voorkomend probleem. Deze kostenoverschrijdingen mogen niet afgewikkeld worden op Haarlemmermeer. Vooraf moeten hier goede afspraken over gemaakt worden en de partijen dienen zich hier aan te houden.

Parkeeroverlast is een steeds groter probleem, vooral het ‘Schiphol’-parkeren in de wijken. De gemeente dient dit probleem echt te erkennen en op te lossen. Dit kan onder andere door de aanleg van goed bereikbare P+R-plekken. Zo is de P+R bij station Halfweg-Zwanenburg een groot succes.

Parkeertarieven mogen hoger als dit geld ook daadwerkelijk wordt geïnvesteerd in efficiënter OV. Zo kun je bijvoorbeeld investeren in buslijnen naar plekken met een hoge parkeerdruk zoals het centrum van Hoofddorp, winkelcentra of treinstations.

De gemeente zal in fietspaden én in autowegen moeten investeren om de mobiliteit binnen de gemeente te waarborgen.

Terug naar Partijprogramma

Direct naar GEZONDE Financiën, GEZONDE Woningmarkt, GEZONDE Participatie, GEZOND Schiphol, GEZOND Leven, GEZONDE Kleine kernen, GEZONDE Projecten, GEZOND Ouder worden, GEZOND Ondernemen

info@gezondhaarlemmermeer.nl

Raadhuisplein 1,
2132 TZ Hoofddorp

@Gezond_Hmeer

GEZOND Haarlemmermeer
Recente berichten