GEZONDE Omgeving

Klimaat

Klimaatverandering is ontegenzeggelijk een groot probleem. Wij vinden dat Haarlemmermeer zich ten doel moet stellen om zo snel mogelijk de meest klimaatneutrale gemeente van Nederland te willen zijn. Haarlemmermeer klimaatneutraal in 2030!

Initiatieven als aardgasloos en circulair bouwen steunen wij ten zeerste. Daarnaast steunen wij alle initiatieven om te streven naar een volledig energieneutrale, circulaire en duurzame gemeente.

Windpark Haarlemmermeer-Zuid is helaas niet goedgekeurd door de provincie Noord-Holland in 2016. Wij zijn van mening dat deze plek geschikt is voor windenergie en steunen dit dan ook van harte!

De gemeente moet inwoners financieel ondersteunen om hun eigen woning duurzaam te maken. De doelstelling voor Haarlemmermeer moet zijn: Klimaatneutraal in 2030. Om dit te bereiken dienen de bewoners hierin ook hun steentje bij te dragen. Dit is voor veel mensen een hoge investering. Door hulp vanuit de gemeente kunnen we de doelstelling halen. Hierbij zullen wel duidelijke richtlijnen moeten gelden. De hoogte van de bijdrage zal afhankelijk moeten zijn van de financiële draagkracht. Ook zullen er richtlijnen moeten komen welke maatregelen specifiek door de gemeente worden ondersteund waarbij de maatregelen zo veel mogelijk met de wijk of straat gezamenlijk genomen moeten worden. Ook zullen er afspraken gemaakt moeten worden bij waardevermeerdering van het huis, deze kan niet volledig bij de huiseigenaar liggen als deze eigenaar een bijdrage heeft gekregen van de gemeente.

Verder zijn wij voorstander van het uitbreiden van het aantal zonneparken en het financieel stimuleren van privégebruik van zonnepanelen op het dak.

Bij aanbestedingscriteria moet groene ambitie leidend zijn. Als namelijk laagste prijs leidend is dan zullen aannemers offertes uitbrengen zonder duurzame voorstellen.

Stimuleer verduurzaming door het introduceren van financiële prikkels als cofinanciering en korting op lokale belastingen.

Stel bij langjarige ruimtelijke planning groen centraal. Dus eerst groen plannen en daarna pas stedelijke ontwikkeling. Zo dient bij woningbouw afdoende openbaar groen gerealiseerd te worden. Dit komt de leefbaarheid van de wijk ten goede. ‘Stenen’ moeten samengaan met ‘groen’.

Verder zijn wij voorstander van initiatieven als ‘levende tuinen’ en ‘voedselbossen/eetbare parken’. Deze bevorderen participatie van burgers en bodem- en biodiversiteit.

Ook zijn wij voorstander van ‘keverbanken’ en ‘bloemblokken’ langs akkers. Het blijkt namelijk dat dit leidt tot 30% meer bloemen, insecten en vogels!

Leefomgeving

Het gewijzigde maaibeleid leidt tot discussies. Minder maaien is goed voor de biodiversiteit en voor de portemonnee van de gemeente. Echter wordt door bewoners veel geklaagd dat er te weinig gemaaid wordt. Waar veel klachten zijn moet meer gemaaid worden, maar op andere plekken zijn wij voorstander van minder maaien ten gunste van de natuur. Na het maaien is het belangrijk om het gras direct weg te halen. Nu blijft dit lang liggen tot ergernis van veel bewoners.

Haarlemmermeer heeft goede voorzieningen wat betreft recreatie voor haar inwoners zoals Haarlemmermeerse Bos, Toolenburgerplas, Spaarnwoude, Venneperhout, etc. Ons standpunt is dat wij eerst onderzocht willen hebben of de inwoners van Haarlemmermeer daadwerkelijk een nieuw recreatiegebied willen zoals dat nu gepland wordt met Park 21. Dit Park21 moet zich gaan uitstrekken vanaf Zwaanshoek helemaal tot de A4. De grootte van het gebied maakt ook dat dit hoge kosten met zich meebrengt voor aanleg en onderhoud. Wij zijn voorstander van meer groen, maar dan wel dichterbij de burger en ook in overleg met diezelfde burger. Zo ontstaat een kleiner recreatiegebied wat daadwerkelijk gebruikt gaat worden door de burger zonder grote financiële risico’s.

Op de plek van het toekomstige Park21 bestaat nu nog het karakteristieke polderlandschap typerend voor Haarlemmermeer. De gemeente Haarlemmermeer is altijd een polder geweest en wij vinden dat dit landschap behouden moet blijven.

Verder zijn wij groot tegenstander van het gebruiken van verontreinigde grond (afkomstig uit andere gemeenten) in Park21.

Wij zijn voorstander van het in stand houden van de Groene Buffer tussen Amsterdam en Haarlem. Dus groei van Amsterdam kan niet op grond van Haarlemmermeer.

Veiligheid en leefbaarheid

Wat betreft veiligheid zijn wij een groot voorstander van een betere zichtbaarheid van de politie in de wijken. Veel mensen voelen zich niet altijd veilig op straat. Iedereen zou de wijkagent moeten kennen!

Verder vinden wij dat handhaving effectiever, intensiever en meer in het belang van de burger kan. Onderzoek wat de grootste ergernissen zijn voor bewoners, maak een Ergernis Top 10 zoals we deze kennen uit het verkeer. Zorg er dan voor dat handhaving wordt geïntensiveerd gebaseerd op deze Ergernis Top 10! Wij zijn voorstander van het gebruik van cameratoezicht omdat dit een bewezen effectief middel is bij het vergroten van de veiligheid en het oplossen van misdrijven. Uiteraard moet cameratoezicht voldoen aan alle wettelijke eisen omtrent privacy.

Om de leefbaarheid in de wijken te verhogen dient afval vaker opgehaald te worden. Volle brengparkjes en zwerfafval leiden tot grote irritatie bij bewoners.

Als blijkt dat er grote behoefte is aan extra coffeeshops dan mogen deze er ook komen. Bij een coffeeshop kun je makkelijker toezicht houden en handhaven. De coffeeshop moet wel passen in de wijk of het dorp en mag niet tot overlast leiden.

De hondenbelasting kan blijven als deze gebruikt wordt voor meer losloopgebieden voor honden, meer afvalbakken en betere handhaving. De hondenbelasting moet gebruikt worden waarvoor deze bedoeld is! Als dit niet het geval is dan mag de hondenbelasting afgeschaft worden.

Zwemles is een verantwoordelijkheid van de ouders, niet van de gemeente. Wel kan de gemeente een inkomensafhankelijke korting geven aan gezinnen om te stimuleren dat alle kinderen zwemles krijgen.

Het aantal grote evenementen in Haarlemmermeer is prima zoals het is. Wel zouden er meer kleinschaligere en op de bewoners zelf gerichte evenementen kunnen komen.

Infrastructuur

Wij zijn geen voorstander van het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar de Haarlemmermeer. Er is al goed openbaar vervoer naar/van Amsterdam. De Noord/Zuidlijn heeft erg veel geld gekost en het doortrekken van deze verbinding zal ook uitlopen op kosten overschrijdingen. De gemeente moet dit soort grote projecten niet aangaan. Als men de Noord/Zuidlijn wil doortrekken naar Hoofddorp, wordt dit alleen gedaan om reizigers naar/vanuit Amsterdam te bedienen, dan gebeurt dit ten gunste van Amsterdam, dus zal die gemeente er voor moeten betalen.

Parkeeroverlast is een steeds groter probleem, vooral het ‘Schiphol’-parkeren in de wijken. De gemeente dient dit probleem echt te erkennen en op te lossen. Dit kan onder andere door de aanleg van goed bereikbare P+R-plekken. Zo is de P+R bij station Halfweg-Zwanenburg een groot succes. Door dit succes zijn er te weinig parkeerplekken wat weer voor overlast zorgt. Bouw dit succes verder uit en zorg voor extra parkeerplekken, bijvoorbeeld in combinatie met Sugar City.

Parkeertarieven mogen hoger als dit geld ook daadwerkelijk wordt geïnvesteerd in efficiënter openbaar vervoer. Zo kun je bijvoorbeeld investeren in buslijnen naar plekken met een hoge parkeerdruk zoals het centrum van Hoofddorp, winkelcentra of treinstations.

De gemeente zal in fietspaden én in autowegen moeten investeren om de mobiliteit binnen de gemeente te waarborgen. 

Terug naar Partijprogramma

Direct naar GEZONDE Financiën, GEZONDE Woningmarkt, GEZONDE Participatie, GEZOND Schiphol, GEZOND Leven, GEZONDE Kleine kernen, GEZONDE Projecten, GEZOND Ouder worden, GEZOND Ondernemen

info@gezondhaarlemmermeer.nl

Raadhuisplein 1,
2132 TZ Hoofddorp

@Gezond_Hmeer

GEZOND Haarlemmermeer
Recente berichten