GEZONDE Woningmarkt

Wij vinden eigen woningbezit belangrijk in de gemeente, waarbij er wel een juiste balans moet zijn met de sociale woonsector. Stem woningbouw af op de daadwerkelijke behoefte die er is onder de inwoners van Haarlemmermeer. De bevolkingssamenstelling verandert, de vraag naar kleinere huizen wordt steeds groter. Daarnaast zien we dat starters een steeds grotere afstand ondervinden tot de woningmarkt aangezien zij vaak niet in aanmerking komen voor sociale huurwoningen, maar ook te weinig verdienen voor een hypotheek op de vrije markt.

Wij staan positief tegenover startersleningen om de hierboven beschreven starters te ondersteunen in hun woonwens. De gemeente moet startersleningen toegankelijker maken voor de Haarlemmermeerder.

De focus bij woningbouw moet liggen op sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen omdat hier de meeste vraag naar is.

Daarbij staan wij positief tegenover een voorkeursbehandeling bij sociale huurwoningen voor inwoners van de verschillende kernen van Haarlemmermeer. Op deze wijze lossen we de problemen in de kernen wat betreft sociale woningen op in plaats van de problemen van huurders uit omliggende gemeenten.

Tevens zijn wij groot voorstander van energieneutraal, circulair en duurzaam bouwen.

Het adagium ‘eerst bewegen dan bouwen’ steunen wij zeker. Er wordt op dit moment op veel plekken in Haarlemmermeer gebouwd, belangrijk hierbij is wel dat het wegennet ook wordt aangepast op de hogere verkeersintensiteit.

Statushouders (vluchtelingen met verblijfsstatus) mogen voorrang krijgen bij sociale huurwoningen. Bij een goede integratie is het van belang dat statushouders zo snel mogelijk deelnemen aan de maatschappij. Een eigen woning is hiervoor een belangrijke basis. Het afschaffen van de voorrang van statushouders is géén oplossing om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen in te korten omdat dat maar een marginaal effect heeft. Daarbij verplicht de provincie gemeenten statushouders onderdak te bieden. Doen gemeenten dit niet dan zoekt de provincie zelf onderdak voor deze statushouders en worden de kosten hiervoor verhaald op de gemeente. De échte oplossing voor de lange wachtlijsten is het bouwen van extra sociale huurwoningen!

Terug naar Partijprogramma

Direct naar GEZONDE Financiën, GEZONDE Participatie, GEZONDE Omgeving, GEZOND Schiphol, GEZOND Leven, GEZONDE Kleine kernen, GEZONDE Projecten, GEZOND Ouder worden, GEZOND Ondernemen

info@gezondhaarlemmermeer.nl

Raadhuisplein 1,
2132 TZ Hoofddorp

@Gezond_Hmeer

GEZOND Haarlemmermeer
Recente berichten